25.06.2019
Duurzame ontwikkeling

Strategisch doel van bovengemiddelde uitbetaling is bereikt

Hochwald is zich ook in 2018 blijven concentreren op de realisatie van de strategie Hochwald 2020. Gezien de bovengemiddelde melkprijs van 34,5 ct/kg zijn de eerste successen al geboekt. Belangrijke bouwstenen zoals bijvoorbeeld het vaste prijs-model maar ook het MelkPlus-programma zijn gerealiseerd. Het coöperatieve zuivelbedrijf heeft een omzet van 1,54 miljard euro behaald; daarbij bedraagt het exportpercentage 45,5%, terwijl het eigen vermogen naar 33,4 % is gestegen.

Boekjaar 2018

In het verslagjaar is de omzet met 0,7 % gestegen naar € 1.544,7 miljoen. Het jaar 2018 werd (net zoals het voorgaande jaar) getekend door aanzienlijke volatiliteit. Hiervoor waren vooral de verschillen in vet- en eiwitmarkten verantwoordelijk. Voor inmiddels het derde opeenvolgende jaar stonden de eiwitnoteringen op een historisch dieptepunt, terwijl bij de boter vaste prijzen te zien waren. Mijlpalen in het verslagjaar waren bijvoorbeeld de invoering van het kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma MelkPlus. 50% van de Hochwald-agrariërs nemen deel aan het MelkPlus-programma (dat komt overeen met ongeveer 75% van de in coöperatief verband aangeleverde melk) en verzekeren zich zo van een toeslag op de melkprijs. In 2019 wordt het programma verder ontwikkeld. Bovendien wordt sinds eind 2018 een vaste prijs-model aangeboden. Op basis van de beurswaarde van melk kunnen de agrariërs hoeveelheden melk bindend aanmelden, die dan tegen een vaste prijs worden afgerekend. Ongeveer 450 agrariërs hebben tot nu toe de voor deelname noodzakelijke raamovereenkomst ondertekend. In 2018 kon een bovengemiddelde melkprijs van 34,5 cent/kg (+ 0,6 cent/kg in vergelijking met het voorgaande jaar) worden uitbetaald aan de melkleveranciers van de moedercoöperatie. In het verslagjaar werden substantiële investeringen gedaan in de vestigingen in Thalfang, Bolsward en Hünfeld. In Thalfang werd de bouw van een nieuwe opslagloods voltooid en vonden voorbereidingen plaats voor de installatie van een vierde lijn voor condensmelk. In Bolsward is een start gemaakt met de productie van condensmelk in glazen flessen. In de kaasfabriek Hünfeld werd verder geïnvesteerd in de uitbreiding van capaciteiten. Bovendien vonden de eerste betalingen plaats in verband met de planning en vergunningen voor de nieuwe fabriek in Mechernich. Het investeringsbedrag c.q. de materiële vaste activa bedroegen in totaal € 43,4 miljoen. Het eigen vermogen van het concern steeg in 2018 naar € 190,7 miljoen; het percentage eigen vermogen steeg van 31,5 % naar 33,4 %.

Ontwikkeling 2019

De melkmarkt is het jaar 2019 gestart met duidelijk stabielere vooruitzichten dan die van het voorgaande jaar. Een van de oorzaken hiervan is de gematigde ontwikkeling van het melkaanbod, dat zich in Duitsland en in de EU in zijn totaal ook actueel onder het niveau van het voorgaande jaar beweegt. Voor het eerste half jaar 2019 moet vanwege de voedersituatie rekening worden gehouden met lagere melkaanleveringen dan in het voorgaande jaar. Hochwald blijft consequent de doeleinden van de Strategie Hochwald 2020 nastreven. Detlef Latka, Chief Executive Officer: “We houden onze strategische doelen stevig voor ogen en blijven streven naar een duurzame ondernemingsontwikkeling. Door herstructurering van onze distributie reduceren we de time to market en concentreren we ons op de snel groeiende regio’s buiten Europa.” Als coöperatie hecht Hochwald waarde aan een constante en duurzame groei. “In tegenstelling tot beursgenoteerde ondernemingen denken wij niet in kwartaalcijfers maar in dimensies op langere termijn. Tegelijkertijd hebben we ons ten doel gesteld om duurzaam een bovengemiddelde melkprijs te bereiken voor onze producenten. Met projecten als de bouw van een nieuwe zuivellocatie in het Noordrijn-Westfaalse Mechernich leggen we daarvoor de basis”, aldus Latka. In mei 2019 werd met een spadesteek officieel het startsein gegeven voor de bouw van de nieuwe zuivelfabriek, die in 2021 in gebruik zal worden genomen. Bovendien heeft de vergadering van vertegenwoordigers tot uitgifte van een verdere tranche winstbewijzen besloten. Bestaande investeerders hebben de mogelijkheid om winstbewijzen uit de aflopende tranche 2019 in te wisselen, ook zullen nieuwe investeerders worden benaderd. Er is een volume van ca. 40 miljoen euro gepland. Verkiezingen bestuur en raad van toezicht Hochwald Milch eG De periodiek gekozen Meinolf Bödefeld, Thomas Fischer en Frank Hammen traden uit hun bestuursfunctie; ze werden alle herkozen door de vergadering van vertegenwoordigers. De periodiek gekozen André Dietsch, Marko Führer, Gerhard Jordan, Heinz Rütjes, Richard Schreiner, Georg Wilsmann en Klaus Werner Wolf traden terug uit de raad van toezicht. Heinz Rütjes stond niet ter beschikking voor herkiezing; alle anderen werden in deze functie herkozen door de vergadering van vertegenwoordigers. Edgar Trimborn is voortijdig teruggetreden uit de raad van toezicht. Als nieuwe leden van dit orgaan werden Andreas Buttgereit en Wilfried Fielenbach gekozen.  Cijfers en feiten

 

 

2018

2017

Totaalomzet                                            

mln. €

1.544,7

1.534,2

waarvan export

mln. €

704

699

Melkaanlevering

mln. kg

2.238,2

2.255

 

Medewerkers                 

 

1.848

1.892

Investeringen in materiële vaste activa

mln. €

49,3

37,6

Leveringsprijs bij 4,0% vet en 3,4% eiwit inclusief nabetaling, zonder omzetbelasting

cent/kg

34,5

33,9

Contact:
Hochwald Foods GmbH
Kathrin Lorenz
Corporate Communications
Tel.: +49 6504 125 129
E-Mail: k.lorenz@hochwald.de