WE LEVEN

DUURZAAMHEID

 

Als coöperatieve onderneming werken wij al sinds 1932 met langetermijnstrategieën en streven wij elke dag naar verbetering. Duurzaamheid waarborgen en uitbreiden, ook voor toekomstige generaties, zit in ons DNA. 

Duurzaamheid wordt niet alleen in de hele maatschappij, maar met name ook in de levensmiddelen- en melkindustrie steeds belangrijker en maakt dan ook integraal onderdeel uit van onze strategie. Daarbij gaan wij altijd uit van een duurzame totaalaanpak. 

Wij zien duurzaamheid als een continu verbeterproces met de uitdaging om onze ontwikkelingen transparant te toetsen en daarover te communiceren. Op weg naar duurzaamheid trekken wij samen op met onze coöperatieleden, medewerkers en zakenpartners en onderhouden we nauw contact met alle betrokkenen. 

VERANTWOORDING 
MELK

meer leren

VERANTWOORDING 
WAARDECREATIEKETEN

meer leren 

VERANTWOORDING 
MENS

meer leren

INTEGRAAL 

ONDERDEEL

Organisatie en Managementprocessen:

Duurzaamheid maakt integraal onderdeel uit van onze strategie en bedrijfsontwikkeling.

De strategie is in 2017 ontwikkeld en sindsdien geïmplementeerd, gecontroleerd en verder ontwikkeld. Onze basisbeginselen zijn verankerd in de gedragscode en gelden voor de gehele Hochwald-groep. Deze gedragscode beschrijft de interne waarden voor alle medewerkers en vormt het fundament van een duurzame bedrijfsvoering. Wij combineren succesvol ondernemerschap met verantwoorde keuzes, om zo de toekomst van het bedrijf duurzaam vorm te geven. 

Een duurzaamheidsteam, bestaande uit de managers van de verschillende afdelingen van het bedrijf, stuurt de projecten en operationele acties op het gebied van duurzaamheid. Daarbij wordt bij de activiteiten gefocust op continue verbeterprocessen en wordt duurzaamheid op alle niveaus verankerd. 

STAKEHOLDER

DIALOOG

Bij onze materialiteitsanalyse hebben wij interne en externe stakeholders betrokken.

Met behulp van externe experts die de realisatie van het proces en de analyses op zich namen, hebben de actief betrokken stakeholders in groepen vragen beantwoord. Een gedegen methodiek werd gebruikt om centrale thema’s te identificeren die in het kader van onze strategie moesten worden aangepakt. Wij willen ervoor zorgen dat onze strategie zich richt op de thema’s die voor ons bedrijf het meest essentieel zijn en het eenvoudigst te doorgronden zijn, zoals de uitdagingen die ons te wachten staan. Ze moeten ook naadloos aansluiten op onze algemene bedrijfsdoelstellingen en zijn direct verbonden met onze filosofie als coöperatieve onderneming. De dialoog met onze stakeholders zien wij als een voortdurend proces.

TOTAALAANPAK – VIER PIJLERS

Verantwoording nemen in een totaalaanpak; verantwoording voor mens, dier en milieu en dat bij een optimale productkwaliteit.

 

ECONOMIE 

Als coöperatie hecht Hochwald aan een continue en duurzame economische groei. In tegenstelling tot beursgenoteerde bedrijven denken wij niet in kwartaalcijfers, maar in langetermijnresultaten. Tegelijkertijd is het ons doel om voor onze producenten blijvend een bovengemiddelde melkprijs te bereiken.

ECOLOGIE 

De bescherming van ons milieu is een continue opdracht. Voor ieder van ons, maar ook voor Hochwald als onderneming. In de gehele Hochwald-groep zetten wij ons actief in voor de bescherming van ons milieu en de natuurlijke bronnen.

MAATSCHAPPIJ 

Voor een duurzame bedrijfsvoering is maatschappelijke verantwoording langs de gehele waardecreatieketen noodzakelijk. Dat begint bij het toelaten van producenten, gaat via de leveranciers in alle sectoren tot aan de omgang met onze medewerkers, onze zakelijke klanten en de eindconsumenten.

LANDBOUW

Hochwald als coöperatie van boeren en producenten vult de pijlers economie, ecologie en maatschappij aan met de vierde pijler landbouw. Gezonde en duurzame landbouw en verstandig gebruik van natuurlijke bronnen zijn voor onze leden vanzelfsprekend. Het is onze taak om de moderne melkveebedrijven en de nieuwe inzichten op het gebied van dierenwelzijn en duurzaamheid zichtbaar te maken voor de buitenwereld.

Onze merken

[Translate to Niederländisch:] hochwald Milchprodukte
[Translate to Niederländisch:] Elinas
[Translate to Niederländisch:] Lünebest
[Translate to Niederländisch:] Bonny
[Translate to Niederländisch:] Glücksklee
[Translate to Niederländisch:] Ramonte
[Translate to Niederländisch:] Mana
[Translate to Niederländisch:] Milcow
[Translate to Niederländisch:] Happy Day
[Translate to Niederländisch:] Mimi Lait
[Translate to Niederländisch:] Starmilk