28.06.2017
Strategie 'Hochwald 2020'
Thalfang / Maria Laach, 27 juni 2017 Hochwald heeft in 2016, het jaar dat de melkmarkt voor nog meer uitdagingen heeft gesteld dan 2015, de eerste steen gelegd voor de strategie 'Hochwald 2020'. De onderneming wil zich ontwikkelen tot een internationale, marktgerichte melkspecialist. De vertegenwoordigersvergadering heeft met een meerderheid van 96% besloten, een bijdrage in te voeren ter financiering van de heroriëntering. Hiermee hebben ook de eigenaars de basis gelegd voor de realisatie van de strategie 'Hochwald 2020'. Op deze wijze moet het strategische doel, het uitbetalen van een melkprijs die boven het landelijk gemiddelde ligt, opnieuw worden bereikt. Boekjaar 2016 In 2016 steeg de melkproductie weliswaar langzamer dan in de voorgaande jaren, maar overtrof duidelijk de vraag, die werd gekenmerkt door een dalende vraag uit China, Rusland en de olie-exporterende landen. Voor het eerst sinds 2008 werd de tot dan toe dynamische groei van de wereldmarkt onderbroken. Het kwam tot een grotere opbouw van voorraden en een sterke prijsdruk. De producentenprijzen lieten in verschillende werelddelen een duidelijke daling zien. De omzetontwikkeling in het boekjaar 2016 werd gekenmerkt door de algemene ontwikkeling van de melkindustrie op de wereldmarkten en in Duitsland. In het verslagjaar is de omzet met 5,5 % gedaald tot € 1.360,9 mln. (voorgaand jaar € 1.440,3 mln.). De prijsontwikkeling bij zuivelproducten kwam in het verslagjaar onder druk te staan en is doorslaggevend voor de omzetdaling. Het eigen vermogen heeft zich positief ontwikkeld in het verslagjaar. Door de verhoging van het kapitaal door winstbewijzen bedraagt dit in totaal € 171,7 mln. Het EBITDA bedraagt € 53,7 mln. en ligt iets boven het niveau van het voorgaande jaar. De investeringen bedroegen € 47 mln. In het verslagjaar werd geïnvesteerd in een installatie voor de productie van RTD-producten in Bolsward. Bovendien werd geïnvesteerd in de verdere uitbouw van de kaasfabriek in Hünfeld en de afronding van de nieuwbouw van de fabriek voor gedemineraliseerd weipoeder in Hünfeld evenals de bijbehorende zuiveringsinstallatie. De melkproducentenprijzen zijn in 2016 duidelijk gedaald. In vergelijking met het voorgaande jaar is het landelijk gemiddelde van melkprijzen gedaald. Zoals vorig jaar al werd geprognosticeerd is de melkprijs van de overkoepelende coöperatie in het verslagjaar eveneens gedaald. De leveringsprijs bedroeg bij 4,0 % vet en 3,4 % eiwit inclusief S-klasse en kwantumtoeslagen evenals nabetaling en omzetbelasting 28,92 ct/kg. Ontwikkeling 2017 De melkmarkten in de EU en Duitsland hebben zich begin 2017 geconsolideerd. Terwijl de prijzen voor vet verder stegen blijft de situatie op de markt voor magere melkpoeder (eiwit) ongewijzigd moeilijk. De dalende tendensen in de grondstofaanvoer door zuivelbedrijven in de EU-28 die sinds juni 2016 zijn waar te nemen, hebben zich verder doorgezet in 2017. De Hochwald groep concentreert zich nu op de realisatie van de strategie 'Hochwald 2020'. De vertegenwoordigers hebben daartoe de basis gelegd met hun besluit tot kapitaalverhoging. Detlef Latka, Chief Executive Officer: "De omzet van de Hochwald-groep zal in 2017 stijgen. We werken met volle inzet aan de realisatie van de strategie 'Hochwald 2020' die tot een duurzame verbetering van de melkprijs voor onze coöperatie-leden zal leiden. De realisatie van de strategie 'Hochwald 2020' is gebaseerd op de versterking van het coöperatiemodel. De doelstellingen 'maatschappelijke verantwoordelijkheid, technologie-optimalisatie, gerichte internationalisering, portfolio-ontwikkeling evenals organisatie en governance' zijn een vast onderdeel van de heroriëntering van de Hochwald-groep. De financiering van de noodzakelijke investeringen vindt voor een deel plaats door kapitaalverhoging in de vorm van een bijdrage, die de vertegenwoordigersvergadering besloten heeft in te voeren. De uitvoering hiervan wordt begonnen met het inhouden van een deel van de nabetaling van het melkgeld voor het jaar 2016. Verkiezingen bestuur en raad van toezicht Hochwald Milch eG De raad van toezicht van Hochwald Foods GmbH heeft het lid van de raad van toezicht Matthias Bug met ingang van 01-07-2017 tot nieuwe voorzitter gekozen. Tegelijkertijd legt Hans-Jürgen Sehn om leeftijdsgebonden redenen zijn functie als voorzitter van de raad van toezicht neer. Hij is meer dan 30 jaar als vrijwilliger actief geweest voor de coöperatie en bekleedde sinds 1998 de voorzittersfunctie in de raad van toezicht van Hochwald Foods GmbH. Cijfers en feiten

 

 

2016

2015

Totaalomzet                                            

mln. €

1.360,9

1.440,3

daarvan export

mln. €

620,3

655,9

Melkaanlevering

mln. kg

2.321,0

 

2.278,9

Medewerkers                

 

1.862

1.912

Investeringen in materiële vaste activa

mln. €

47,0

91,0

Leveringsprijs bij 4,0 % vet en 3,4 % eiwit inclusief nabetaling, zonder omzetbelasting

ct/kg

26,13

30,80

Contact: Hochwald Foods GmbH
Kathrin Lorenz
Corporate Communications
Tel.: +49 6504 125 129
E-mail: k.lorenz@hochwald.de
Delen