Algemene Inkoopvoorwaarden van de Hochwald Gruppe

§ 1 Algemeen – geldigheid

 1. Op onze bestellingen en opdrachten zijn uitsluitend onze algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Dit geldt ook voor voortgezette inkooprelaties, zonder dat deze uitdrukkelijk opnieuw overeengekomen hoeven te worden.
 2. De geldigheid van de voorwaarden van de leverancier in zijn algemene voorwaarden of orderbevestigingen wordt hiermee uitdrukkelijk afgewezen. De onvoorwaardelijke acceptatie van orderbevestigingen, leveringen of betalingen houdt geen goedkeuring van afwijkende of strijdige voorwaarden van de leverancier in. Afwijkende of strijdige bepalingen van de leverancier worden niet erkend, tenzij de geldigheid daarvan uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 3. Onze algemene inkoopvoorwaarden gelden alleen ten aanzien van ondernemers volgens § 14 BGB, rechtspersonen onder het publiekrecht en publiekrechtelijke investeringsfondsen zoals bedoeld in § 310 lid 1 BGB.
 4. Indien raamovereenkomsten, vaste prijzen of contractuele bepalingen tussen de leverancier en ons zijn overeengekomen, zijn deze slechts met voorrang op de algemene inkoopvoorwaarden bepalend voor zover deze hiermee in tegenspraak zijn. Voor het overige worden zij aangevuld door de algemene inkoopvoorwaarden.

§ 2 Sluiten van de overeenkomst – wijzigingen in de overeenkomst – inhoud van de overeenkomst

 1. Maatgevend voor inhoud en omvang van opdrachten, bestellingen, overeenkomsten en levertermijnen door Hochwald zijn uitsluitend de schriftelijk of in tekstvorm verstrekte opdrachten.
 2. Voor de geldigheid van mondelinge overeenkomsten van welke aard dan ook tussen de leverancier en ons is onze schriftelijke bevestiging vereist.
 3. Met de ontvangst worden onze opdrachten of bestellingen bindend, voor zover deze niet uitdrukkelijk onmiddellijk door de leverancier afgewezen worden. Wij zijn gerechtigd een opdracht of een bestelling kosteloos in te trekken indien de leverancier de acceptatie niet binnen de bovengenoemde termijn schriftelijk bevestigt.
 4. Offertes van de leverancier zijn bindend en worden niet vergoed, tenzij uitdrukkelijk anders tussen de leverancier en ons is overeengekomen.
 5. Voor zover de leverancier bij de vervulling van zijn opdrachten of bestellingen gebruik wil maken van derden, is dit alleen mogelijk met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 6. Als de leverancier de opstelling of montage van de goederen op zich heeft genomen, draagt de leverancier onder voorbehoud van andere overeenkomsten alle hiervoor noodzakelijke bijkomende kosten, zoals loon en reiskosten van de monteurs, huur van machines en gereedschappen etc.
 7. De leverancier dient de te leveren prestaties zelf te vervullen.

§ 3 Levering – levertijd – vertraging

 1. Alle in onze opdrachten, bestellingen of op andere wijze overeengekomen levertermijnen zijn bindend. De leveringen worden uitgevoerd op basis van Incoterms DDP, overeengekomen afleverlocatie (Incoterms 2010), voor zover niets anders tussen de leverancier en ons is bepaald. Bepalend voor naleving van de levertermijn is de aankomst van de desbetreffende goederen op hun afleverlocatie.
 2. De leverancier is verplicht ons bij elk geval van dreigende of optredende niet-naleving van een levertermijn onmiddellijk en ongevraagd schriftelijk te informeren over de oorzaak en de verwachte duur van de vertraging. De leverancier blijft bij het verstrijken van de leveringstermijn onverminderd in gebreke.
 3. In het geval van vertraagde levering zijn wij gerechtigd een contractuele boete te eisen ter hoogte van 0,2% van het bestellings- resp. orderbedrag per dag dat de goederen te laat aankomen, ten hoogste echter 5% van het bestellings- resp. orderbedrag. Een boven de contractuele boete uitstijgende schadevergoeding blijft hierdoor onaangetast.
 4. In geval van een vertraging zijn wij gerechtigd op kosten van de leverancier passende en tijdige aankopen ter dekking uit te voeren. De onvoorwaardelijke acceptatie van de vertraagde levering heeft geen invloed op de compensatierechten van Hochwald als gevolg van de vertraagde levering. In dit verband moet het bovenstaande punt 3 in acht worden genomen.
 5. De leverancier is verplicht op alle verzenddocumenten en pakbonnen onze bestelnummers exact te vermelden. De leverancier is aansprakelijk voor de door foutieve of ontbrekende nummering bij ons ontstane verwerkingskosten en de daardoor ontstane vertragingen in de verwerking,.
 6. Zonder onze uitdrukkelijke toestemming is de leverancier niet gerechtigd deelleveringen uit te voeren, behalve wanneer dit in redelijkheid van Hochwald mag worden verwacht.
  In ieder ander geval kunnen wij de levering weigeren en op kosten van de leverancier terugsturen. Overige vorderingen van onze kant, in het bijzonder de aanspraak op schadevergoeding, blijven hierdoor onaangetast.

§ 4 Specificaties

 1. De te leveren goederen moeten overeenkomen met de in onze opdracht resp. onze bestelling vermelde specificaties of eigenschappen. Hetzelfde geldt in het geval dat de specificaties tussen de leverancier en ons overeengekomen zijn. Wanneer wij de leverancier een voorbeeld ter beschikking gesteld hebben en dit voorbeeld basis van de bestelling resp. van de opdracht was, moeten de eigenschappen van het voorbeeld en de goederen overeenkomen. De goederen mogen slechts met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming afwijken van de overeengekomen specificaties. Wanneer er geen concrete specificaties overeengekomen zijn, moeten de goederen overeenkomen met de gebruikelijke productspecificaties en geschikt zijn voor toepassing volgens de overeenkomst.
 2. De leverancier garandeert dat de goederen volgens de toepasselijke wettelijke bepalingen worden vervaardigd en geleverd. In het bijzonder moeten levensmiddelen in hun samenstelling, kwaliteit, verpakking en declaratie overeen komen met de desbetreffende geldende wettelijke bepalingen voor levensmiddelen.
 3. De leverancier is verplicht op ons verzoek de specificaties van de goederen schriftelijk ter beschikking te stellen en ons de relevante bewijzen over herkomst van de goederen en over het voldoen van de goederen aan de wettelijke voorschriften te leveren.

§ 5 Klachten

 1. De acceptatie van de goederen vindt plaats onder voorbehoud van een onderzoek op gebrekenvrije toestand, in het bijzonder op de juistheid en volledigheid, voor zover en zodra dit volgens de normale gang van zaken mogelijk is. Vastgestelde gebreken worden onmiddellijk door ons gemeld. Hetzelfde geldt voor verborgen gebreken onmiddellijk na ontdekking daarvan.
 2. Uitgevoerde betalingen vormen geen erkenning dat de levering of prestatie volgens overeenkomst is uitgevoerd.

§ 6 Aanspraak op garantie

 1. Wij hebben recht op volledige wettelijk geldende garantierechten.
 2. Bovendien is de leverancier in geval van nagekomen leveringen verplicht om alle kosten van de uitbouw van het gebrekkige goed plus de inbouw van het gebrekenvrije goed te dragen, voor zover dit aan hem te wijten is.
 3. Wanneer het goed zich als gevolg van nagekomen levering niet in onze bewaring bevindt, draagt de leverancier het risico van toevallig verlies of beschadiging.
 4. Wij zijn gerechtigd om op kosten van de leverancier de gebreken en eventuele door de tekortkoming ontstane schade zelf te verhelpen of aan een derde partij over te dragen wanneer het voor ons vanwege bijzondere urgentie niet mogelijk is de leverancier een naleveringstermijn te stellen. In dit geval zullen wij de leverancier vóór het verhelpen van het gebrek hierover informeren.

§ 7 Productaansprakelijkheid – vrijstelling – productaansprakelijkheidsverzekering

 1. De leverancier is volgens de wettelijke bepalingen aansprakelijk voor productfouten.
 2. Voor zover de leverancier voor een productfout verantwoordelijk is, is hij verplicht Hochwald op eerste verzoek te vrijwaren van aanspraak op schadevergoeding door derden.
 3. De leverancier verplicht zich om een productaansprakelijkheidsverzekering met een dekkingssom van ten minste 10 mln. euro per persoonlijk/materieel schadegeval - als vast bedrag - af te sluiten. De leverancier moet deze verzekeringsdekking op verzoek aan Hochwald aantonen.

§ 8 Terugroepactie

 1. In het kader van zijn wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken van de goederen resp. voor productfouten is de leverancier aansprakelijk voor eventuele schade die voor ons in het kader van een uit te voeren openbare of stille terugroepactie ontstaan. In het bijzonder is de leverancier verplicht eventuele kosten volgens §§ 683, 670 BGB en §§ 830, 840, 426 BGB te vergoeden. Over inhoud en omvang van de uit te voeren terugroepacties zullen wij de leverancier – voor zover mogelijk en redelijkerwijze haalbaar – informeren en hem gelegenheid geven hierop te reageren.
 2. Overige wettelijke aanspraken blijven hierdoor onaangetast.

§ 9 Eigendomsoverdracht

Met overhandiging van de goederen gaat het eigendom van de goederen op ons over. Betwisting van het eigendomsvoorbehoud, bijvoorbeeld middels het zgn. courant- en/of concernvoorbehoud, is niet geldig. § 449 lid 2 BGB is niet voor onderhandeling vatbaar.

§ 10 Prijzen

 1. De overeengekomen prijzen gelden – voor zover niet anders is overeengekomen –
  als vaste prijzen, d.w.z. in het bijzonder inclusief omzetbelasting, montage, inbouw, verpakking, verzekering, transport en douanerechten, voor zover in afzonderlijke gevallen niets anders is overeengekomen.
 2. Wanneer verpakkingsmateriaal wordt berekend, moet de verkoper de verpakking op ons verzoek terugnemen. De retourzending van de verpakking gebeurt franco en op risico van de leverancier.

§ 11 Facturering – betalingscondities

 1. Facturen die ons worden toegezonden, moeten alle fiscaal noodzakelijke kenmerken bevatten. Bovendien moeten de rekeningen het bestelnummer en de besteldatum plus het leveranciersnummer conform de bestelling van Hochwald bevatten. Anders is verwerking van de facturen niet mogelijk.
 2. Voor schade die berust op het niet voldoen aan de genoemde verplichtingen met betrekking tot facturering en verzending, is de leverancier aansprakelijk voor zover hij voor de overtreding verantwoordelijk is.
 3. Voor zover niets anders schriftelijk is overeengekomen, worden betalingen binnen acht dagen met 3% betalingskorting, binnen veertien dagen met 2% betalingskorting en binnen dertig dagen netto na ontvangst van de factuur uitgevoerd. De betalings- en kortingstermijnen lopen vanaf ontvangst van de factuur en vervaldatum, echter niet vóór overhandiging van de goederen en de bij de goederen behorende documentatie (vrachtbrieven, specificaties, verklaringen etc.) aan ons op de vermelde afleverlocatie.
 4. Bij reclamaties, zoals klachten betreffende gebreken of foutieve facturering, begint de betalingstermijn pas na verhelping van de grond van de klachten.

§ 12 Verrekening – retentierechten

 1. Wij maken aanspraak op alle wettelijke verrekenings- en retentierechten.
 2. De leverancier heeft alleen een verrekenings- en retentierecht vanwege rechtsgeldig vastgestelde of onbetwiste tegenvorderingen.

§ 13 Verjaring

 1. De wederzijdse aansprakelijkheid verjaart volgens de wettelijke bepalingen, voor zover hierna niets anders is bepaald.
 2. Indien wij in geval van een gebrek ons recht op nalevering of herstel geldend maken, begint de wettelijke verjaringstermijn voor de als gevolg hiervan gerepareerde of geleverde onderdelen van de levering van voren af aan, tenzij de leverancier uitdrukkelijk uit coulance heeft gehandeld. 
 3. De verjaring van de garantierechten wordt door de melding van de gebreken door Hochwald opgeschort tot de oplossing van de klacht.

§ 14 Octrooirechten

 1. De leverancier garandeert met betrekking tot de door hem geleverde goederen eigenaar te zijn van alle commerciële octrooi-, merk- en auteursrechten en dat met de levering van de goederen aan ons geen rechten van derden worden geschonden.
 2. Wanneer wij door een derden om deze reden aansprakelijk gesteld worden, is de leverancier verplicht ons op eerste schriftelijke aanvraag van de aanspraken te vrijwaren. Wij zijn niet gerechtigd met de derde partij – zonder toestemming van de leverancier – bepaalde overeenkomsten, in het bijzonder een schikking, te treffen.
 3. De vrijwaringsplicht van de leverancier heeft betrekking op alle kosten die voor ons uit of in samenhang met de aansprakelijkheidstelling door een derde partij ontstaan, in het bijzonder ook de kosten van rechtsvervolging.

§ 15 Vertrouwelijkheid - geheimhouding

 1. Voor alle in het kader van de overeenkomst aan de leverancier toegankelijk gemaakte informatie, in het bijzonder illustraties, ontwerpen, tekeningen, berekeningen, instructies, productbeschrijvingen en andere documentatie, om het even in welke vorm, behouden wij ons de eigendoms- en auteursrechten voor. Deze mogen slechts na onze schriftelijke toestemming voor derden toegankelijk gemaakt worden. Deze mogen uitsluitend worden gebruikt voor de afwikkeling van onze bestelling/opdracht.
 2. Uitzondering op deze regel vormt informatie die op het moment van het bekend worden al openbaar is, d.w.z. voor elke derde partij zonder meer toegankelijk is, die na het bekend worden rechtmatig door een derde die in dit verband geen geheimhoudingsplicht ten opzichte van Hochwald heeft aan de leverancier toegankelijk gemaakt wordt, die op verzoek van een instantie, een gerecht of een anderszins gerechtigde derde partij dwingend moet worden medegedeeld, en/of die aan juridische of fiscale adviseurs van de leverancier voor advisering noodzakelijkerwijs moet worden medegedeeld.
 3. De bewijslast voor de toepasbaarheid van deze uitzonderingsregels berust bij diegene die zich hierop beroept.
 4. In de gevallen van punt 2 zal de leverancier ons onmiddellijk over een desbetreffend verzoek informeren en de verstrekking van de informatie – voor zover mogelijk – met ons afstemmen.
 5. Na afwikkeling van de bestelling/opdracht resp. beëindiging van de contractuele verbinding moet de vertrouwelijke informatie ongevraagd aan ons worden geretourneerd.

§ 16 Privacybeleid

Wij, resp. door ons ingeschakelde derden die in dit verband aan een overeenkomst gebonden zijn, zijn gerechtigd de in samenhang met de zakelijke relatie met de leverancier verkregen persoonsgegevens zoals bedoeld in wet op bescherming van persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken en te gebruiken.

§ 17 Scheidbaarheidsclausule – bevoegde rechtbank – plaats van uitvoering – toepasselijk recht

 1. Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden of in het kader van onze andere contractuele overeenkomsten nietig, buiten werking gesteld of onuitvoerbaar is of wordt, blijft de geldigheid van deze voorwaarden resp. overeenkomsten hieronder voor het overige onaangetast.
 2. Voor zover de leverancier koopman is en niet juridisch dwingend een andere bevoegde rechtbank bevoegd is, is de bevoegde rechtbank die van onze officiële vestigingsplaats. Wij zijn echter gerechtigd de leverancier ook bij de rechtbank in zijn officiële vestigingsplaats aan te klagen.
 3. Voor zover uit de bestelling of opdracht niets anders blijkt, is onze officiële vestigingsplaats de plaats van uitvoering van de levering. Voor de betaling is de plaats van uitvoering Thalfang.
 4. In het handelsverkeer met buitenlandse kooplieden, vennootschappen onder firma of rechtspersonen wordt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland overeengekomen, onder uitsluiting van het Internationale Privaatrecht 

Algemene Verkoopvoorwaarden van de Hochwald Gruppe

§ 1 Algemeen – toepassingsgebied

 1. Onze verkoopvoorwaarden gelden bij uitsluiting; hiermee strijdige of van onze verkoopvoorwaarden afwijkende bepalingen van de klant worden niet door ons erkend, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk met de geldigheid daarvan hebben ingestemd. Onze verkoopvoorwaarden gelden ook wanneer wij de levering aan de koper met kennis van strijdige of van onze verkoopvoorwaarden afwijkende voorwaarden van de klant zonder voorbehoud uitvoeren.
 2. Alle overeenkomsten die tussen ons en de klant ten behoeve van uitvoering van deze overeenkomst getroffen worden, zijn in deze overeenkomst schriftelijk vastgelegd.
 3. Onze verkoopvoorwaarden gelden alleen ten aanzien van ondernemers volgens § 14 lid. 1 BGB en rechtspersonen onder het publiekrecht en publiekrechtelijke investeringsfondsen.
 4. Onze verkoopvoorwaarden gelden voor alle bestaande en toekomstige transacties met de klant.

§ 2 Sluiten van de overeenkomst

 1. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. Afwijkingen t.o.v. de inhoud van de ter beschikking gestelde prospectussen, verkoopfolders, prijslijsten of andere brochures blijven uitdrukkelijk voorbehouden.
 2. Bestellingen die een totale orderwaarde ter hoogte van ten minste € 800 niet bereiken, worden door ons in principe niet aangenomen. Maatgevend voor het bepalen van de totale orderwaarde is de op het moment van de bestelling geldende prijslijst of in de desbetreffende prijsafspraak aangegeven factuurprijs. Wanneer een klant voor een bepaalde leverdatum per verzendlocatie meerdere aparte bestellingen plaatst, waarbij elke op zich beschouwd de totale orderwaarde niet bereikt en deze op een en dezelfde locatie geleverd moeten worden, worden deze bestellingen bij het bepalen van de totale orderwaarde samengevoegd. Daarnaast worden bij de bepaling van de totale orderwaarde alleen bestellingen die vanaf een en dezelfde locatie verstuurd worden, tot een gezamenlijke bestelling samengevoegd.
 3. Afspraken en overeenkomsten, in het bijzonder wanneer deze onze verkoopvoorwaarden wijzigen, worden pas bindend door onze schriftelijke bevestiging. Dit geldt ook voor opdrachten die aan onze vertegenwoordigers worden verstrekt.
 4. De overeenkomst wordt aangegaan onder voorbehoud van correcte en tijdige toelevering door onze toeleveranciers. Dit geldt alleen voor het geval dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het niet-leveren, in het bijzonder bij afsluiting van een congruente dekkingsovereenkomst met onze toeleveranciers. De klant wordt onmiddellijk geïnformeerd over het niet beschikbaar zijn van de prestatie. De tegenprestatie wordt onmiddellijk geretourneerd.

§ 3 Prijzen – betalingscondities

 1. Voor zover uit de orderbevestiging niets anders blijkt, gelden onze prijzen 'af fabriek / magazijn'. De geldende prijzen resulteren telkens uit de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijslijst of de prijsafspraak. Wij behouden ons het recht voor om onze prijzen aan te passen wanneer na het sluiten van de overeenkomst kostenverlagingen of kostenverhogingen optreden, in het bijzonder op basis van cao's of veranderingen in materiaal- en/of grondstofprijzen.
 2. De wettelijke omzetbelasting is niet in onze prijzen inbegrepen; deze wordt in wettelijke hoogte op de dag van facturering apart op de factuur vermeld. Facturen worden uitsluitend in papiervorm of digitaal door ons verzonden.
 3. Voor zover uit de orderbevestiging niets anders blijkt, is de aanschafprijs netto (zonder aftrek) binnen acht dagen na factuurdatum verschuldigd. De wettelijke regels betreffende de gevolgen van betalingsachterstand zijn van toepassing.
 4. De klant heeft alleen recht op verrekening wanneer zijn tegenvorderingen rechtsgeldig geconstateerd, onbetwist of door ons erkend zijn. Daarnaast is hij slechts bevoegd tot uitoefening van retentierecht voor zover zijn tegenvordering op dezelfde contractuele verbintenis berust.

§ 4 Levering – levertijd

 1. Wij zijn in redelijke omvang gerechtigd tot deelprestaties resp. deelleveringen. De koper mag dergelijke deelleveringen niet weigeren.
 2. De door ons aangegeven levertijd gaat pas in nadat alle technische vragen opgehelderd zijn.
 3. Als voorwaarde voor naleving van onze leververplichting geldt verder de tijdige en correcte vervulling van de verplichtingen van de klant. Het verweer wegens het niet voldoen aan een overeenkomst (§ 320 BGB) en het onzekerheidsverweer (§ 321 BGB) blijven voorbehouden.
 4. Weigert de koper aanname of schendt hij verwijtbaar andere medewerkingsplichten, dan zijn wij gerechtigd vergoeding te eisen voor de bij ons hierdoor ontstane schade, met inbegrip van eventuele meerkosten. Verdere aanspraken blijven voorbehouden.
 5. Voor zover de voorwaarden van punt 4 van kracht zijn, gaat het risico van het toevallig verloren gaan of toevallige verslechtering van het gekochte goed op de koper over op het tijdstip waarop deze acceptatie weigert of in gebreke blijft als debiteur.
 6. Alle omstandigheden van overmacht waarvoor wij niet volgens § 276 BGB verantwoordelijk zijn, ontheffen ons van de verplichting tot vervulling van de geaccepteerde contractuele verplichtingen zolang deze omstandigheden voortduren. Wij zijn verplicht de klant er onmiddellijk van in kennis te stellen wanneer een dergelijke omstandigheid zich voordoet; tegelijkertijd zijn wij verplicht de klant te informeren hoe lang een dergelijke gebeurtenis naar verwachting zal duren. Indien een dergelijke omstandigheid langer dan twee maanden voortduurt, kunnen wij de overeenkomst gedeeltelijk of volledig ontbinden. De tegenprestatie wordt onmiddellijk geretourneerd.
 7. Wij zijn aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen voor zover de geldende koopovereenkomst een vaste transactie is in de zin van § 286 lid 2 sub 1 BGB of van § 376 HGB. Wij zijn ook aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen voor zover de koper als gevolg van een ons te verwijten vertraagde levering gerechtigd is geldend te maken dat zijn belang bij de verdere nakoming van de overeenkomst is komen te vervallen.
 8. Wij zijn verder aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen voor zover de vertraagde levering berust op een opzettelijke of uit grove nalatigheid voortkomende schending van de overeenkomst onzerzijds, ook wanneer dit te wijten is aan onze vertegenwoordigers of onderaannemers. Voor zover de vertraagde levering niet berust op een aan ons te wijten opzettelijke schending van de overeenkomst, is onze aansprakelijkheid voor schadevergoeding beperkt tot de te voorziene, gebruikelijk optredende schade.
 9. Wij zijn ook aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen voor zover de vertraagde levering waarvoor wij verantwoordelijk zijn, berust op verwijtbare schending van een essentiële contractuele verplichting; in dit geval is de aanspraak op schadevergoeding echter beperkt tot de te voorziene, gebruikelijk optredende schade.
 10. De overige wettelijke aanspraken en rechten van de klant blijven voorbehouden.

§ 5 Overdracht van het risico – transportverzekering

 1. Voor zover uit de orderbevestiging niets anders blijkt, is levering 'EXW (Incoterms 2010) fabriek/magazijn' overeengekomen.
 2. Wij zijn bij de verzending gerechtigd de te leveren goederen ook vanaf een andere locatie dan de plaats van uitvoering te verzenden.
 3. De levering is in de regel niet verzekerd. Indien de koper dat wenst, zullen wij de levering door een transportverzekering afdekken; de hierdoor ontstane kosten zijn voor rekening van de koper.

§ 6 Wettelijke bepalingen voor levensmiddelen

Onze producten voldoen aan de relevante wettelijke bepalingen voor levensmiddelen van de Bondsrepubliek Duitsland en de desbetreffende wetgeving van de Europese Unie.

§ 7 Aansprakelijkheid voor gebreken

 1. Voor de aanspraak op garantie van de klant geldt als voorwaarde dat deze zijn volgens § 377 HGB verschuldigde onderzoeks- en reclamatieverplichtingen correct is nagekomen. Reclamaties dienen schriftelijk te worden ingediend. De klant is verplicht om goederen waarvoor een reclamatie is ingediend, correct op te slaan; wij zijn gerechtigd van de koper een bewijs voor de ononderbroken koelketen te eisen.
 2. Indien sprake is van een tekortkoming van het gekochte goed, zijn wij gerechtigd tot latere nakoming in de vorm van levering van nieuwe, gebrekenvrije goederen.
 3. Wanneer geen nalevering plaatsvindt, is de koper naar eigen keuze gerechtigd het contract te annuleren of reductie te eisen. Bij kleinere schending van een contractuele verplichting, in het bijzonder bij geringe gebreken, bestaat echter geen herroepingsrecht voor de koper.
 4. Wij zijn aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen indien de koper aanspraak maakt op schadevergoeding die berust op opzet en grove nalatigheid, met inbegrip van opzet en grove nalatigheid van onze vertegenwoordigers of onderaannemers. Indien ons geen opzettelijke schending van de overeenkomst wordt verweten, is de aanspraak op schadevergoeding beperkt tot de te voorziene, gebruikelijk optredende schade.
 5. Wij zijn ook aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen voor zover wij verwijtbaar een essentiële contractuele verplichting schenden; in dit geval is de aanspraak op schadevergoeding echter beperkt tot de te voorziene, gebruikelijk optredende schade. Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de vervulling bepalend is voor de overeenkomst en waarop de klant mag vertrouwen. De aansprakelijkheid vanwege verwijtbare schending van lijf en leden of de gezondheid blijft onaangetast; dit geldt ook voor de dwingende aansprakelijkheid volgens wet op de productaansprakelijkheid.
 6. Voor zover hierboven niet anders is geregeld, zijn wij uitgesloten van aansprakelijkheid.
 7. De verjaringstermijn voor aanspraak op garantie bedraagt twaalf maanden, gerekend vanaf de overdracht van het risico.
 8. De verjaringstermijn in geval van een vertraagde levering volgens §§ 478, 479 BGB blijft onaangetast; deze bedraagt vijf jaar, gerekend vanaf levering van het goed met gebreken.

§ 8 Algemene aansprakelijkheid

 1. Verdergaande aanspraken op schadevergoeding zoals voorzien in § 7 zijn - ongeacht de juridische vorm van de gemaakte aanspraak - uitgesloten. Dit geldt in het bijzonder voor aanspraak op schadevergoeding uit schuld bij afsluiten van de overeenkomst, vanwege ander plichtsverzuim of vanwege strafrechtelijke aanspraken op vergoeding van materiële schade conform § 823 BGB.
 2. De beperking volgens punt 1 geldt ook wanneer de koper geen aanspraak maakt op schadevergoeding, maar in plaats van de prestatie een vergoeding voor nutteloze inspanningen eist.
 3. Voor zover aansprakelijkheid voor schade jegens ons uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid voor schade van onze werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en onderaannemers.

§ 9 Garantie eigendomsvoorbehoud – eigendom van documentatie

 1. Wij behouden ons het eigendom van het gekochte goed voor tot de ontvangst van alle betalingen die voortkomen uit de transactie met de klant. Bij handelwijzen van de klant die strijdig zijn met de overeenkomst, in het bijzonder bij betalingsachterstand, zijn wij na het stellen van een passende termijn gerechtigd het gekochte goed terug te nemen. In de terugname van het gekochte goed door ons ligt terugtreding uit de overeenkomst besloten. Wij zijn na terugname van het gekochte goed bevoegd tot gebruik daarvan; de opbrengst van het gebruik dient - met aftrek van gepaste gebruikskosten - te worden verrekend met de verplichtingen van de klant.
 2. De klant is verplicht het gekochte goed te verzorgen; in het bijzonder is hij verplicht deze op eigen kosten afdoende tegen nieuwwaarde te verzekeren tegen brand-, water- en diefstalschade. De koper is verplicht de verzekering op eerste verzoek aan de verkoper aan te tonen. Voor zover onderhouds- en inspectiewerkzaamheden nodig zijn, moet de koper deze op eigen kosten en op tijd uitvoeren.
 3. Bij beslaglegging of andere ingrepen van derden moet de koper ons onmiddellijk schriftelijk informeren, zodat wij een aanklacht volgens § 771 ZPO kunnen indienen. Voor zover de derde partij niet in staat is ons de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van een aanklacht volgens § 771 ZPO te vergoeden, is de koper aansprakelijk voor het bij ons ontstane verlies.
 4. De koper heeft het recht het gekochte goed middels een correcte gang van zaken door te verkopen; hij draagt echter al nu alle vorderingen ter hoogte van het factuurbedrag (inclusief btw) van onze vordering die voor hem uit de wederverkoop jegens zijn afnemer of derden ontstaan aan ons over, onafhankelijk van de vraag of het gekochte goed zonder of na bewerking is doorverkocht. Tot het incasseren van deze vorderingen is de klant ook na de overdracht gemachtigd. Onze bevoegdheid om dit tegoed zelf te incasseren, blijft hierdoor onaangetast. Wij verplichten ons echter de vordering niet te incasseren zolang de koper zijn betalingsverplichtingen uit de geïncasseerde opbrengsten nakomt, geen betalingsachterstand heeft en er in het bijzonder geen sprake is van een aanvraag tot surseance van betaling of faillissementsprocedure of sprake is van staking van betaling. Is dit wel het geval, dan kunnen wij eisen dat de koper ons de overgedragen vorderingen en de bijbehorende schuldenaren bekendmaakt, alle voor de inning noodzakelijke gegevens overhandigt, de bijbehorende documentatie verstrekt en de schuldenaren (derden) over de overdracht informeert.
 5. De verwerking of ombouw van het gekochte goed door de koper wordt steeds voor ons uitgevoerd. Wanneer het gekochte goed met andere, niet aan ons toebehorende goederen wordt verwerkt, verwerven wij het mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van de waarde van het gekochte goed (factuurbedrag inclusief btw) tot de andere verwerkte voorwerpen op het moment van verwerking. Voor het door verwerking ontstane goed geldt voor het overige hetzelfde als voor het onder voorbehoud geleverde goed.
 6. Wanneer het gekochte goed onscheidbaar wordt vermengd met andere, niet aan ons toebehorende goederen, verwerven wij het mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van de waarde van het gekochte goed (factuurbedrag inclusief btw) tot de andere verwerkte goederen op het moment van verwerking. Wanneer de vermenging op zodanige wijze wordt uitgevoerd dat het goed van de klant als hoofdzaak moet worden beschouwd, geldt als overeengekomen dat de koper een evenredig aandeel in de eigendom aan ons overdraagt. De koper reserveert het zo ontstane volledige of mede-eigendom voor ons.
 7. De koper draagt ter garantie van onze vorderingen jegens hem ook de vorderingen af die door verbinding van het gekochte goed met een perceel grond jegens een derde partij ontstaan.
 8. Wanneer het eigendomsvoorbehoud of de overdracht niet rechtsgeldig is volgens het recht in het gebied waarin de goederen zich bevinden, geldt de garantie overeenkomstig het eigendomsvoorbehoud of de overdracht van de goederen in dit gebied als overeengekomen. Wanneer de medewerking van de klant noodzakelijk is voor het ontstaan ervan, is hij op ons verzoek verplicht op zijn kosten alle maatregelen te treffen die nodig zijn voor de onderbouwing en instandhouding van dergelijke rechten.
 9. Wij verplichten ons de ons toekomende garanties op verzoek van de klant vrij te geven voor zover de te realiseren waarde van onze garanties de te garanderen vorderingen met meer dan 10% overschrijdt; de keuze van de vrij te geven garanties ligt bij ons.
 10. Wij behouden wij ons eigendoms- en auteursrechten voor op illustraties, tekeningen, berekeningen en andere documentatie. Dit geldt ook voor schriftelijke documentatie die als 'vertrouwelijk' is aangeduid. De koper mag deze alleen met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming aan derden ter beschikking stellen.

§ 10 Palletruil

Ruilpallets worden volgens de geldende UIC-norm gelijktijdig tegen elkaar uitgewisseld. Meerkosten voor ons die ontstaan doordat gelijktijdige ruil van de pallets niet mogelijk is (bv. door inschakeling van palletdiensten) berekenen wij dit door aan de klant.

§ 11 Bedrukking

Bij bedrukking van verpakkingsmateriaal volgens de door de klant gegeven documentatie accepteert deze de waarborg en aansprakelijkheid voor eventuele schending van rechten van derden, in het bijzonder van vreemde patenten, eigendoms- en auteursrechten in vorm, uitrusting en tekst, en vrijwaart ons van alle dergelijke aanspraken van derden. Alle kosten die in deze context voor ons ontstaan, in het bijzonder voor juridisch verweer, worden door de koper gedragen.

§ 12 Bevoegde rechtbank – plaats van uitvoering – toepasselijk recht

 1. Voor zover de klant koopman is, is uitsluitend de rechtbank van de vestigingsplaats van Hochwald in Thalfang bevoegd; wij zijn echter gerechtigd om de klant ook bij de rechtbank in zijn woonplaats aan te klagen. Plaats van uitvoering voor de volgens overeenkomst te leveren prestaties – voor zover wettelijk niet dwingend anders is voorgeschreven – is Thalfang.
 2. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing onder uitsluiting van het internationale privaatrecht en het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken.

 

Versie: 16 juli 2013